White Ibis
White Ibis
Eudocimus albus
Miami-Dade County, FL
011524