Great White Heron
Great White Heron
Ardea herodius
Everglades National Park, Miami-Dade Co., FL
04022111PD